Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jakość Paliw
USTAWY REGULUJĄCE JAKOŚĆ PALIW W POLSCE

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) – reguluje szeroko rozumianą tematykę monitoringu jakości paliw ciekłych.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., odnosząca się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 z późn. zm.).

   

Czy wiesz że?
 
Ważnym dokumentem, określającym jakość paliw, jest Światowa Karta Paliw (Worldwide Fuel Charter), w której zarówno benzyny, jak i oleje napędowe, ze względu na jakość i emisję szkodliwych substancji gazowych, podzielono na 4 kategorie – od najmniejszych wymagań jakościowych (1) do tych najbardziej zaostrzonych (4). Najwyższej jakości komponenty oraz dodatki zapewniają paliwom z PKN ORLEN S.A. spełnienie wymogów wszystkich czterech kategorii Światowej Karty Paliw.
 
JAKOŚĆ PALIW A PORA ROKU

 

 

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zmieniają się w zależności od pór roku.
Ze względu na polskie warunki klimatyczne dla parametrów sezonowych OLEJU NAPĘDOWEGO wyznaczono trzy okresy:
·        letni od 16 kwietnia do 30 września,
·        przejściowy od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
·        zimowy od 16 listopada do końca lutego.
Również dla parametrów sezonowych BENZYN wyznaczono trzy okresy:
 
·        letni od 1 maja do 30 września,
·        przejściowy od 1 marca do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października,
·        zimowy od 1 listopada do końca lutego.
Dla parametrów gazu skroplonego (LPG) wyznaczono dwa okresy:
 
·        letni od 1 kwietnia do 30 listopada,
 
·        zimowy od 1 grudnia do 31 marca.

 
JAKOŚĆ SUROWCA

Wszystkie surowce, komponenty i wyroby gotowe przyjmowane są na podstawie obowiązujących w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. norm jakościowych.
Gotowy produkt przed wysyłką do odbiorców jest analizowany w laboratorium na zgodność parametrów jakościowych
z wymogami obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz norm jakościowych i tylko produkt spełniający wszystkie parametry jakościowe zostaje skierowany do ekspedycji.
 
JAKOŚĆ PALIW W TRANSPORCIE
Istotny wpływ na jakość dostarczanego do klienta produktu ma czystość komór autocystern służących do przewozu paliw, za którą odpowiada przewoźnik (jest to sprecyzowane w umowach handlowych). Bezpieczeństwo transportu gwarantują przepisy ADR. 
 ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta obowiązuje obecnie w 46 krajach, w tym w Polsce.
 
JAKOŚĆ PRODUKTU NA STACJACH
Aby uniknąć problemów z jakością magazynowanych paliw, produkt należy często rotować. Wynika to z sezonowości, a także z właściwości paliw, które zmieniają się wraz z wymaganiami dla poszczególnych okresów.
Niezwykle ważna jest również prawidłowa eksploatacja zbiorników, ich okresowe kontrole, monitoring i zapobieganie dostaniu się do wnętrza wody.
Wszystko to, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia paliwa. Skażenie paliwa może skutkować przykładowo:
·        zwiększoną korozyjnością,
·        zapychaniem filtrów i przewodów,
·        zmianą właściwości fizyko-chemicznych paliw.
 
 
BADANIE JAKOŚCI PALIWA NA STACJACH PALIW
 
Badania przeprowadza:
·        Inspekcja Handlowa (na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej),
·        wyspecjalizowane laboratorium – stacje paliw okresowo, na własne potrzeby powinny przeprowadzać badania jakości paliw za pośrednictwem wyspecjalizowanego laboratorium lub wewnętrznej kontroli jakości.
 
 
PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI PALIW BAQ
 
Paliwa BAQ to system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych kontrolach jakości paliwa na stacjach objętych Programem Paliwa BAQ. Jakość paliw przeprowadzana jest przez ekspertów spółki Grupy Kapitałowej ORLEN Laboratorium.
 
KIEROWCA – DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ PALIWA
Co może zrobić kierowca, aby uniknąć kłopotów z tankowaniem paliwa?
  • Unikać stacji, na których paliwo jest podejrzanie tanie.
  • Zawsze zabierać paragon lub fakturę za zakupione paliwo.
  • Sprawdzać na stronach UOKiK, czy stacja na której tankujemy nie figuruje na „czarnej liście”.
  • Tankować na stacjach markowych i współpracujących z Grupą ORLEN, objętych Programem Paliwa BAQ.
Lista tych stacji dostępna jest TUTAJ
 
 
 

Marki Grupy ORLEN